Krčma

Námetom pre zariadenie Spišskej krčmy bol tradičný vzor zo Spišskej obce Torysky. Každý ornament použitý v Spišskej krčme má svoju symboliku. Napr. hviezda ako jeden z najpoužívanejších symbolov v našej ornamentike symbolizuje šťastie, zdravie a lásku.

Symbolický význam ornamentov

Krížiková výšivka
Trojuholník
Synkretický symbol slnka
Jednoduchý geometrický vzor
Cik-cakový dekoratívny vzor

Kruh

Kruh – koleso je jedným z najarchaickejších viacvýznamových symbolov, známych na Spiši. Je to jednoduchá, dokonalá, cyklicky sa opakujúca forma. I preto je znakom nekonečnosti, večnosti, dokonalosti, slnka a Boha.

Je najfrekventovanejším solárnym symbolom i metaforickým symbolom mesiaca a planét vo všeobecnosti. Znázorňuje periodicky sa opakujúci pohyb, ktorý symbolizuje večný kolobeh a nekonečno. Forma uzavretého kolesa sa akoby navracia do seba, poskytuje najvyššiu ochranu a celistvosť, je zárukou jednoty, súdržnosti, kontinuity. Kolesá sú zároveň najstaršou tanečnou formou. Smer pohybu kolesa vpravo odzrkadľuje tradičné ponímanie strán: pravá strana je správna, tá pravá.

Symbolizuje slnko, pozitívny smer a mužský princíp. Smer krútenia kolesa je zhodný s dráhou pohybu slnka, evokuje pohyb slnka a planét, harmonizáciu s pohybom v prírode, súlad s normálnym chodom vesmíru a sveta.

Krížiková výšivka

Krížiková výšivka a geometrické vzory patria k najstarším prejavom ornamentiky na tradičnom spišskom odeve. Kríž samotný symbolizuje spájanie kontrastov horizontálneho a vertikálneho, pozemského a nadprirodzeného a patrí k najarchaickejším symbolom.

Ako indikátor štyroch smerov – štyroch svetových strán je známy v mnohých kultúrach, Spiš nevynímajúc. Zásadný význam má kríž ako symbol obete ukrižovaného Krista. V tradičnom ľudovom umení a viere má veľký význam križovanie svätenou vodou, cesnakom, používanie kríža ako ochranného znaku na hraniciach, krížnych cestách. Ako ochranný symbol bol znázorňovaný na hradbách domov, dverách obydlí, obradových tkaninách, ale aj na tkaninách používaných v obydliach na Spiši.

Trojuholník

Trojuholník v stredovekom ponímaní symbolizoval svet. V orientácii špičkou hore bol symbolom ohňa a mužského princípu a symbolizoval i rast a prosperitu. Tento jednoduchý geometrický vzor bol v násobenej forme hojne využívaný pri zdobení dlhých plôch. Trojuholník v kresťanskom ponímaní symbolizuje Svätú Trojicu.

Srdce

Srdce je symbolom lásky, pravdepodobne pochádzajúcim zo štylizovaného zobrazenia brečtanových listov. Táto vždy zelená rastlina hojne sa vyskytujúca na Spiši bola považovaná za symbol večnosti. Jej listy zafarbené na červeno symbolizovali nekonečnú lásku. Červená farba je farbou ohňa, krvi a v prenesenom zmysle farbou života. Používala sa ako symbol ochrany, očisty, plodnosti a prosperity.

Hviezda

Hviezda ako jeden z najpoužívanejších symbolov v spišskej ornamentike symbolizuje šťastie, zdravie a lásku. Hviezdy odpradávna slúžili ľuďom na orientáciu, symbolizovali svetlo na nočnej oblohe a určenie smeru. Hviezdy so šiestimi lupeňmi pripomínajú i solárne rozety, symboly slnka a rastlín.

Synkretický symbol slnka

Synkretický symbol slnka v sebe spája kruh, zobrazenie nekonečna, cyklicky sa opakujúceho času, jednoty a celistvosti v spojení s listovými líniami, symbolizujúcimi krútenie sa kolesa času a pohyb slnka po oblohe. Motívy kvetov sa začali používať v súvislosti s kruhovým symbolom slnka aj na Spiši. Ornament je zobrazením slnka, kruhu a kvetu ako symbolov života, jednoty, nekonečna, prosperity a životodárnej sily.

Jednoduchý geometrický vzor

Jednoduchý geometrický vzor v tradičnom prostredí označovaný ako rozmarín alebo rybacia kosť, symbolicky zobrazuje rast rastlín. V tradičnej agrárnej kultúre na Spiši sa používali mnohé ochranné a prosperitné úkony, ktoré mali zabezpečiť zdravý rast úrody. Ten zabezpečoval prežitie celej spoločnosti. Zelené rastliny sa využívali ako symbol panenstva, mladosti, nevinnosti a plodivej sily aj vo svadobných a kalendárnych obradoch.

Cik-cakový dekoratívny vzor

Cik-cakový dekoratívny vzor predstavuje variácia trojuholníkov, ktoré sú radené do pruhov. Používali sa na výzdobu dlhých pásov látky, ale aj dreveného náradia a hlinených nádob na Spiši. V tejto podobe môže symbolicky znázorňovať vodu, symbol očisty, života a rastu, ale aj kresbu hada – vretenice. Ten bol v spišskej tradičnej kultúre symbolom múdrosti sveta i podsvetia a bol považovaný za ducha predkov rodu.